Parent CompanyBrandsSedans, HatchbacksSUVs, MPVs, Microvans, Pickups
BAIC Foton, Beiqi Foton (BAIC: Beijing Automotive Industry Holding Co., Ltd.)Foton
福田
복전
푸티엔
Fútián

baic-logo-beiqi
Gratour V3 (1.0/1.2L)
Gratour V5 (1.2L)
Midi (1.3/1.5/1.6L)
MPX (2.0/2.4/2.8L)
MPX S-Class (2.4/2.8L)
Sauvana (2.0/2.8L)
Sup (2.2-2.8L)
Toano (2.8L)
Tunland (2.8L)
View (2.0-2.8L)
View G7 (2.0/2.8L)
BAIC Group (Beiqi, Beijing Auto)BAIC
北京汽车
베이징자동차주식유한공사
베이징치처
BěijīngQìchē

baic logo
E130/150 hatchback (1.3/1.5L)
E130/150 sedan (1.3/1.5L)
E150 EV (all-electric)
ES 210 (pure-electric)
EU260 (Pure-electric)
EV 200 (pure-electric)
Senova CC (1.8/2.0L)
Senova D20 Hatchback (1.3/1.5L)
Senova D20 Sedan (1.3/1.5L)
Senova D20 Cross (1.3/1.5L)
Senova D50 (1.5L)
Senova D60 (1.8L)
Senova D70 (1.8/2.0/2.3L)
Senova D80 (1.8/2.0/2.3L)
BJ20 Concept
BJ40 (2.4L)
BJ80
BJ100 Concept
BJ212 (2.0L)
Huansu H2 (1.5L)
Huansu H3 (1.5/1.8L)
Huansu H6 (1.8L)
Huansu S2 (1.5L)
Huansu S3(1.5/1.8L)
Huansu S6(1.5L)
Qishi (2.0/2.2L)
Senova X25 (1.3/1.5L)
Senova X55 (1.5L)
Senova X65 (2.0L)
Weiwang 007 (2.0L)
Weiwang 205 (1.0/1.3L)
Weiwang 306 (1.3L)
Weiwang 307 (1.2L)
Weiwang M20(1.5L)
Yongshi (2.7/30L)
Yusheng007 (2.0/2.4L)
BMW BrillianceZinoro
之诺
지낙
즈누오
Zhīnuò
1E EV (pure-electric)
Concept Next
Brilliance AutoBrilliance
光辉
광휘
광회이
Guānghuī
brilliance
Dolphin (1.3L)
H220 (1.5L)
H230 (1.5L)
H320 (1.5L)
H330 (1.5L)
H530 (1.5/1.6L)
M1 (Zunchi) (1.8/2.0L)
M2 (Junjie) (1.6/1.8L)
M2 Cross (1.5/1.6L)
M2 FSV (1.5/1.6L)
M2 Wagon (1.8/2.0L)
M3 (Kubao) (1.8L)
V3 (1.5L)
V5 (1.5/1.6L)
Brilliance AutoJinbei
金杯
김배
진베이
Jinbei
brilliance
750 (1.5L)
Grace (2.0/2.4/ 2.5/2.7L)
Haise (2.0/2.4/2.7L)
Haise, long version (2.4L)
S30(1.5L)
S50(2.0/2.4L)
X30 (1.3L)
BYD Auto
BYD
比亚迪
비야적
비야디
Bǐyàdí
byd
e5 (pure-electric)
e6 (pure-electric)
F0 (1.0L)
F3 (1.5L)
F3DM (PHEV, 1.0L)
F3R (1.5/1.6L)
F5 Suri (Surui) (1.5L)
F6 (1.8/2.0/2.4L)
F6 Sirui (1.5L)
G3 (1.5/1.8L)
G3R (1.5/1.8L)
G5 (1.5L)
G6/F7 (1.5T/2.0L)
L3 (1.5/1.8L)
Qin (PHEV, 1.5L)
S8 (2.0L)
K9 ebus
M6 (2.0/2.4L)
S6 (1.5/2.0/2.4L)
S7 (2.0L)
Shang (M3 DM) (PHEV, 1.5L)
Song (1.5L/2.0L/PHEV)
T3 (pure-electric)
Tang (PHEV, 2.0L)
Yuan (S1 DM) (PHEV, 1.5L)
Chang’an Harbin Hafei Automobile Group, a subsidiary of Chang’an Auto Hafei
哈飞
합비
하뻬이
Hāfēi
hafei
Lobo (Lubao) (1.1/1.3L)
Saibao (1.6L)
Saima (1.5L)
Zhongyi V5 (1.0/1.3L)
Changan AutoChana (Changan Commercial Vehicle)
长安
장안
창안
Cháng'ān
chana
CM8 (1.3L)
Eulove (1.2/1.4L)
Eulove X6 (1.4L)
Honor (1.3/1.5L)
Oushang (1.1/1.5L)
Ruixing (1.5L)
Star (1.2L)
Star 2 (1.0L)
Star 3 (1.0/1.2L)
Star 4500 (1.3L)
Star 7 (1.4L)
Star 9 (1.5L)
Taurustar (1.3L)
Zunxing (2.7L)
Changan AutoChangan (Passenger Car)
长安汽车
장안 자동차
창안치처
Cháng'ānQìchē
changan auto logo
Alsvin Sedan (1.5L)
Alsvin Hatchback (1.5L)
Alsvin V3 (1.3L)
Alsvin V5 (1.5L)
Alsvin V7 (1.5/1.6L)
Benni (1.4L)
Benni Mini (1.0L)
Benni Love (1.3L)
CX20 (1.4L)
CX30 Hatchback (1.6/2.0L)
CX30 sedan (1.6/2.0L)
E30 (pure-electric)
Eado (1.6L)
Eado EV (all-electric)
Eado XT (1.5/1.6L)
Joice (Jiexun) (2.0L)
JoiceHEV (1.5L)
Raeton (1.8/2.0L)
Z-Shine (Zhixiang) (1.6/2.0L)
CS15 (1.5L)
CS35 (1.6L)
CS75 (1.8L)
Changhe Auto
(A Subsidiary of Chang’an Auto)
Changhe
昌河
창하
창허
Chānghé
changhe
Ideal A+ (1.0L)
Freedom (Furuida) (1.1L)
Freedom M50 (1.5L)
Q25 (1.3/1.5L)
Changhe SuzukiChanghe Suzuki
铃木
령목
창허 링무
Chānghé língmù
changhe-suzuki
Liana A6 Hatchback (1.4/1.5L)
Liana A6 Sedan (1.4/1.5L)
Splash (1.4L)
Beidouxing X5(1.4L)
Chenggong Auto (Victory Auto)Chenggong (Victory)
成功
성공
청공
Chénggōng
chenggong

V1 (1.0/1.2L)
V2 (1.2L)
X1 (2.4L)
Chery Auto Chery
奇瑞
기서
치루이
Qíruì
chery
A1 (1.0/1.3L)
A3 Sedan (1.6/1.8L)
A3 Hatchback (1.6/1.8L)
A5 (1.5/1.6/1.8/2.0L)
Arrizo 3 (1.5)
Arrizo 5 (1.2/1.5L)
Arrizo 7 (1.6)
Arrizo 7 PHEV (1.6)
Cowin 1 (1.0/1.3L)
Cowin 2 (1.5L)
Cowin 3 (1.5/1.8/2.0L)
Cowin 5 (1.8L)
Eastar (1.8/2.0L)
E3 (1.5L)
E5 (1.5/1.8L)
eQ (pure-electric)
Fulwin 2 (1.5L)
QQ (1.0L)
QQ3 (0.8/1.0L)
QQ3 EV (pure electric)
QQ6 (1.1/1.3L)
QQme (1.3L)
Arrizo M7 (1.8/2.0L)
Tiggo 3 (1.6L)
Tiggo 5 (2.0L)
Tiggo DR (1.8/2.0L)
Chery Auto Chery Karry
开瑞
개서
카이루이
Kairui

karry
“Aika” Pickup Truck (2.2L)
Higgo Pickup (2.2L)
K50 (1.5L)
Youjin (Chery Q22B) (1.0/1.1L)
Youpai (Chery Q21) (1.0/1.1L)
Yousheng (Chery Q21D) (1.0/1.1L)
Youya (Chery S22) (1.5L)
Youyi (Chery A18) (1.5L)
Youyou (Chery Q22) (1.0/1.1L)
Youyou 2 (Chery Q22 II) (1.0/1.2L)
Chery Auto Chery Rely
威麟
위린
워이린
Weilin

rely
H3 (2.0L)
H5 (2.0L)
V5 (1.8/1.9/2.0L)
X5 (2.0L)
Chery Auto Chery Riich
瑞麒
서기
루이치 Ruiqi

riich
G3 (1.6L)
G5 (2.0L)
G6 (2.0L)
M1 (1.0/1.3L)
M5 (1.3L)
X1 (1.3/1.5L)
China Youngman Auto Group Youngman Lotus
青年莲花
청년련화
칭니엔리엔화 qingnianliánhuā

L3 Sedan (1.6L)
L3 Hatchback (1.6L)
L5 Sedan (1.6/1.8L)
L5 Sportback (1.6/1.8L)
T5 (1.5/1.8L)
CHTC AutoCHTC
恒天
항천
헝티엔 hengtian

chtc auto
T1 (2.2/2.8L)
T2 (2.2/2.8L)
T3 (2.2/2.4/2.8L)
Cowin AutoCowin
凯翼
기서
카이이 kaiyi

logo of cowin
C3 (1.5L)
C3R (1.5L)
i-CX concept
Dongfeng HondaCiimo
思铭
사명
스밍 siming

logo of dongfeng honda ciimo
Ciimo (1.8L)
Dongfeng Motor (DFM) Dongfeng
东风
동풍
동펑 dōngfēng

dongfeng
Dongfeng 1 Concept
E30L (pure-electric)
Fengshen A30 (1.5L)
Fengshen A60 (1.6/2.0L)
Fengshen H30 (1.6L)
Fengshen H30 Cross (1.6L)
Fengshen L60 (1.6/1.8L)
L60 Concept (2.0L)
Fengshen S30 (1.5/1.6L)
Fengxing Joyear (1.5/1.8L)
Fengxing Joyear S50 (1.5/1.6L)
DFSK C37 (1.2/1.4L)
DFSK Fengguang 330/350 (1.3/1.5L)
DFSK Fengguang 360 (1.3/1.5L)
DFSK K01 (1.0/1.1/1.3L)
DFSK K02 (1.0/1.1L)
DFSK K07 II (1.0/1.3L)
DFSK K17 (0.9/1.0L)
DFSK V27 (1.0/1.3L)
DFSK V29 (1.3/1.4L)
EQ-2050/2058 (Mengshi) (6.5L)
Fengdu MX6 (2.0L)
Fengshen AX3 (1.4L)
Fengshen AX7 (1.5L)
Fengxing CM7 (2.0/2.4L)
Fengxing Joyear X3(1.5L)
Fengxing Joyear X5 SUV (1.6/1.8L)
Fengxing Lingzhi (1.9/2.0/2.4L)
Fengxing S500 (1.5/1.6L)
JustFor CV03 (1.3L)
Oting (2.4/2.5L)
Rich (pickup) (2.4/2.5/3.0L)
Rich (SUV) (2.4/2.5/3.0L)
Succe (1.5L)
U-Vane (3.0L)
Yumsun (2.0/2.5L)
Dongfeng NissanVenucia
启辰
계진
치천 qichen

venucia logo
D50 (1.6L)
E30 (pure-electric)
R30 (1.2L)
R50 (1.6L)
R50X (1.6L)
T70 (1.6/2.0L)
Dongfeng YulonLuxgen
纳智捷
납지첩
나즈지엔 nazhijian

luxgen
Luxgen 5 sedan (1.8L)Master CEO MPV (2.2L)
M7 MPV(2.0L)
Luxgen7 SUV(2.0/2.2L)
U6 SUV (1.8/2.0L)
Englon Auto (Shanghai LTI), a subsidiary of GeelyGeely Englon
吉利英伦
길리영륜
지리잉룬 jiliyinglun

londontaxi
C5 Hatchback (1.5L)
C5 Sedan (1.5L)
MK: Sedan (King Kong, new Englon SC6) (1.5L)
MK: Hatchback (1.5L)
MK Cross(1.5L)
SC3 (1.3L)
SC5 RV (1.5L)
SC6(1.5L)
SC7 (Haijing) (1.5/1.8L)
TX4 (2.4/2.5L)
SX7(1.8/2.0/2.4L)
FAW (First Automobile Works)FAW
一汽
일기
이치 yiqi

faw
Besturn B30 (1.6L)
Besturn B50 (1.6/1.8L)
Besturn B50 EV
Besturn B70 (1.8/2.0L)
Besturn B90 (1.8/2.0L)
Oley Sedan (1.5L)
Oley Hatchback (1.5L)
Vela (Weile) (1.5L)
Vita (Weizhi) (1.5L)
Vita V2 (1.3L)
Vita V5 (1.5L)
Vizi (Weizi) (1.3L)
Xiali A (1.0L)
Xiali N3 Sedan (1.0L)
Xiali N3 Hatchback (1.0L)
Xiali N5 (1.0/1.3L)
Xiali N7 (1.3L)
Besturn X80 (1.8/2.0L)
Freewin (1.9/2.0/2.4L)
Jiabao V70 II (1.0/1.3L)
Jiabao V75/V77 (1.0/1.3L)
Jiabao V80 (1.3L)
Jumper D60 (1.5L)
Kuncheng Pickup Truck (2.0/2.4L)
Xenia (Senya) M80 (1.3/1.5L)
Xenia (Senya) S80 (1.3/1.5L)
FAW (First Automobile Works) FAW Hongqi (Red Flag)
一汽红旗
일기홍기
이치홍치 yiqihongqi

hongqi
Hongqi H7 (2.0/3.0L)
Hongqi L5 (6.0L)
Shengshi (HQ3)(3.0/4.3L)
Hongqi LS5 (4.0L)
Hongqi SUV concept
FAW Haima Motor Company (FAW: First Automobile Works)Haima
海马
해마
Haima 하이마

haima
Haima1 (Aishang) (1.0L)
Haima1 (Prince) (1.0L)
Haima2 (1.3/1.5L)
Haima3 Hatchback (1.6L)
Haima3 Sedan (1.6L)
Family Hatchback (1.6L)
Family Notchback (1.6L)
Happin (1.3L)
M3 (1.5L)
M5 (1.5/1.6L)
M8 (1.8/2.0L)
Haima7 (Qishi) (2.0L)
Freema (1.6/1.8L)
S5 (1.6L)
S7 (2.0L)
FAW-ToyotaRanz
朗世
랑세
랑스 lagshi

ranz
Ranz EV (pure-electric)
Fujian Motor (Fuqi)Qiteng
齐藤
제등
치텅 Qíténg

fujian motor new long ma
M70 (1.2L)
GAC(Guangzhou Auto Group Co.)GAC
廣州汽車集團
광저우자동차그룹
광조오 치처 지투안 Guǎngzhōuqichejituan

gac
Trumpchi GA3 (1.6L)
Trumpchi GA3S (1.6L)
Trumpchi GA5 (1.8/2.0L)
Trumpchi GA5 REV (PHEV)
Trumpchi GA6 (1.8L)
Trumpchi GA6 Concept (1.8L)
Trumpchi GA8
Trumpchi GS4 (1.3/1.5L)
Trumpchi GS5 (1.8/2.0L)
Trumpchi GS5 Sport(1.8L)
GAC Changfeng (GAC stands for Guangzhou Automobile Group Co.)Changfeng Liebao
长丰猎豹
장봉작표
창펑레이바오 changfenglièbào

changfeng
Liebao CS6 (2.4/2.5L)
Liebao CS7 (2.0L)
Leopaard CS10 (2.0L)
Liebao CT5 (2.4/2.5L)
Liebao Feiteng (2.0L)
Liebao (Leopaard) Feiteng C5 (1.5L)
Liebao Heijingang (2.2/2.4/2.5L)
Leopaard Q6 (2.2/2.4/2.5L)
DUV (2.4L)
Kylin (Qilin) (1.6L)
Liebao Qibing (2.2L)
GAC HondaEverus
理念
이념
리니엔 lǐniàn

honda everus
S1 (1.5L)
Geely Holding GroupGeely
吉利
길리
지리 jili

geely
CK (1.3/1.5L)
Emgrand EV (pure-electric)
Emgrand Sedan (1.3/1.5L)
Emgrand Hatchback (1.3/1.5L)
FC (1.5/1.8L)
GC7 (1.3/1.5L)
GC9 (1.8L)

Jinying (1.5L)
Mybo (1.3/1.5/1.8L)
Panda (LC) (1.0/1.3L)
Zhongguolong (1.5/1.8L)
Boyue (1.8/2.0L)
GX9 (2.4L)
GX7 (1.8/2.0/2.4L)
Panda Cross (1.3/1.5L)
Geely Holding GroupGeely Emgrand
帝豪
제호
디하오 dihao

emgrand
EC7 (1.5/1.8L)
EC7-RV (1.5/1.8L)
EC8 (2.0/2.4L)
Geely Holding GroupGeely Gleagle

응(매)
잉 ying

gleagle
CK, Ziyoujian (1.0/1.5L)
Vision (FC, Yuanjing) (1.5L)
GC7 (1.5L)
Panda (1.0/1.3L)
GX2 (1.3/1.5L)
GX7 (1.8/2.0/2.4L)
Geely Holding Group (SMA stands for Shanghai Maple Auto) Geely SMA
华普
화보
후아포 Huápǔ

shanghai maple
Haifeng (1.5/1.8L)
Haiyue (1.3/1.5L)
Hisoon (Haixun)(1.3/1.5/1.8L)
Hysoul (Haishang) (1.3/1.5/1.8L)
Marindo (Haiyu) (1.3L)
Gonow Auto, a subsidiary of Guangzhou Automobile Group Co. (GAC)GAC Gonow

gonow
Emei Sedan (1.6L) Aoosed G3 (2.0L)
G5 (2.4L)
GP150 (2.5/2.7L)
GX5 (2.0/2.4/2.5L)
GX6 (2.0/2.4L)
GS1 (Shuaibao) (2.4L)
Troy 100 (2.2/2.8L)
Troy 300 (2.2/2.8L)
Troy 500 (2.2/2.8L)
New Jetstar (2.0/2.8L)
Starry (Xinglang) (1.3/1.5L)
Way (1.0L)
Way CL (1.2L)
Way L (1.0L)
Great Wall Motor Company (GWM)Great Wall
長城
만리장성
장청 Chángchéng

great wall motor
C20R (1.5L)
C30 (1.5L)
C50 (1.5T)
Coolbear (1.5L)
Florid (1.3/1.5L)
GWPERI (1.3L)
Ling’ao (1.3/1.5L)
Deer (2.2/2.8L)
Haval H3 (2.0/2.4/2.5L)
Haval M1 (1.3L)
M2 (1.5L)
M4 (1.5L)
V80 (1.5/2.0/2.4L)
Wingle 3 (2.2/2.4/2.8L)
Wingle 5 (2.2/2.4/2.8L)
Wingle 5: Euro Edition (2.0/2.4/2.8L)
Wingle 6 (2.0L)
Great Wall Motor Company (GWM)Great Wall Haval
哈弗
합불
하뿌 hāfú

haval logo
HOVER•Π (2.4L)Haval H1 (1.5L)
Haval H2 (1.5L)
Haval H5 (2.0L)
Haval H6 (1.5/2.0/2.4L)
Haval H6 Coupe (2.0T)
Haval H8 (2.0L)
Haval H9 (2.0L)
Haval Coupe concept
GreenWheel EVGreen Wheel

greenwheel
Jimma/Jummer (pure-electric)
Guangdong FODAY Automobile Co., LTDFoday
福迪
복적
뿌디 fúdí

foday
Explorer (2.0/2.2/2.8L)
Landfort (1.9/2.4L)
Lion (2.2/2.8L)
Lion F22(1.9/2.4L)
Little Superman (2.2/2.8L)
Hawtai Motor/AutoHawtai
华泰
화태
화타이 huátài

hongqi
B11(1.8/2.0L)
B21 (E70) (1.5/2.0L)
E90 (2015 B11) (1.8L)
Boliger(1.8/2.0L)
Santa Fe (C9) (1.8/2.0L)
Santa Fe 2015 (C9) (1.5/2.0L)
Terracan (2.4L)
Jianghuai Auto (JAC)JAC
江淮車
강회차
지앙진처 jiangjin

jac
Heyue A13 (new J3) (1.3L)
Heyue A13 RS and Cross (new J3 hatchback) (1.3L)
Heyue A30 (J4) (1.5L)
iEV (J3 EV)
J2 (Yueyue) (1.0L)
J3 (Tongyue) Cross (1.3L)
J3 RS Hatchback (1.3L)
J3 Sedan (1.3L)
J5 (Heyue) (1.5/1.8L)
J7 (Binyue) (1.8/2.0L)
Refine A6 (new J7) (1.5/2.0L)
J6 (Heyue RS) (1.5/1.8L)
Refine (M1) (2.0/2.4/2.8L)
Refine M3 (2.0L)
Refine M5 (Refine II, M2) (2.0L)
Refine S2 (1.5L)
Refine S3 (1.5L)
Refine S5 (1.8/2.0L)
Reni (2.2/2.4/2.5/2.8L)
S1 (Rein) (1.9/2.0/2.4L)
Sunray (2.5/2.8L)
Jiangling Group Light Motors Co., Ltd.JMCGL
江铃汽车
강령자동차
지앙링치처 jianglingqiche

JMCGL
Qiling T5 (2.2/2.4/2.8)
Qiling T7 (2.2/2.8)
Jiangling Motors Co. LtdJMC
江鈴汽車
장링자동차
지앙링치처 jianglingqiche

JMC trucks
Baodian (2.0/2.8)
Yuhu (2.4)
Yuhu Concept
Jiangling Motors Co. LtdJMC SUV
장링자동차
지앙링치처 jianglingqiche

JMC SUV
Yusheng (2.4)
Jiangnan Auto, a subsidiary of Zotye AutoZotye Jiangnan
众泰汽车
중태자동차
쫑타이 zhongtai

jiangnan
Jiangnan TT (Alto) (0.8)
Jiangsu Joylong Automobile Co., Ltd.Joylong
九龙汽车
구룡자동차
지우롱치처 jiulongqiche

joylong logo
A5 (2.4/2.5/2.7L)
A6(2.5/2.7/2.8L)
iFly (2.4L)
Jiangsu Kawei Automobile Industry Co., Ltd.Kawei
卡威汽车
잡위자동차
카웨이치처 kaweiqiche

kawei logo
K1 (2.4/2.8/3.2L)
W1 (2.0/2.4L)
JMH (Jiangling Motor Holding), co-owned by Chang’an Auto and Jiangling Motor Landwind
陆风汽车
륙풍자동차
뤼풩치처 lufengqiche

landwind
Forward (Fenghua) (1.3/1.5L)Fashion (Fengshang) (1.5/1.6/1.8/2.0L)
X5 (2.0L)
X6 (2.0/2.4/2.5/2.8L)
X7 (2.0L)
X8 (2.0/2.4/2.5L)
X9 (2.0/2.4/2.5L)
Jonway AutoJonway
永源汽车
영원자동차
잉위엔치처 yingyuanqiche

ufo
UFO 3Door (1.6/2.0L)
A380 (1.6/2.0L)
Falcon (1.6/1.8/2.0L)
Wuxing (1.0L)
Kandi EV (a joint venture of Geely and Kandi Vehicle)Kandi
康迪车
강적차
캉디처 kangdiche

kandi ev
K11/Panda EV (pure-electric)
King Long MotorHiger
海格客车
해격객차
하이거커처 haigekeche

higer
H5V (2.8L)
HiAce (2.4/2.5/2.7L)
Longwei Pickup (2.4/2.5L)
Yujun Pickup (2.2/2.4/2.8L)
Lifan Motors Lifan
力帆
력범
리퐌 lifan

lifan
320 (1.3L)
330 (1.3L)
520 (1.3/1.5L)
520i (1.3L)
530 (1.3/1.5L)
620 (1.5/1.6L)
630 (1.5L)
720 (1.8L)
820 (1.8/2.0/2.4L)
Letu MPV (1.2/1.5L)
X40 concept
X50 (1.5L)
X60 (1.8L)
X70 concept
Fengshun (1.0/1.3L)
Xingshun (1.3L)
Qoros AutoQoros
观致
관치
관안즈 guanzhi

qoros
Qoros 3 Hatch (1.6L)
Qoros 3 Sedan (1.6L)
Qoros 2 SUV Concept
Qoros 3 City SUV (1.6L)
Qoros 5 SUV (1.6L)
SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation) SAIC Maxus (Datong)
上汽大通MAXUS汽车
상해대통
상하이다통 shnghaidatong

mg
EV80 (pure-electric)
G10 (2.0/2.4L)
Istana (1.8/2.3L)
V80 (2.5L)
SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation) SAIC MG
名爵
명작
밍주에 Míngjué

mg
MG3 (1.3/1.5L)
MG3 Xross (1.5L)
MG 3SW (1.5L)
MG5 (1.5L)
MG6 Fastback (1.8L)
MG6 Saloon (1.8L)
MG7 (1.8/2.5L)
MG GT (1.5L)
MG TF (1.8L)
MG GS (1.5/2.0L)
MG iGS concept
SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation) SAIC Roewe
荣威
송위
롱웨이 rongwei

roewe
E50 (all-electric)
350 (1.5L)
360 (1.4/1.5L)
550 (1.8L)
e550 (550 PHEV) (1.5L)
750 (1.8/2.5L)
750 Hybrid(1.8L)
950 (2.0/2.4/3.0L)
W5 (1.8/3.2L)
SG Automotive GroupHuanghai
黄海
황해
황하이 huanghai

huanghai
Aurora (2.0/2.4/2.5L)
Challenger (2.0/2.4/2.5L)
Landscape F1 (2.0/2.4/2.5L)
Landscape V3 (2.0/2.4L)
N1 (2.4/2.8L)
Plutus Classic (2.2/2.3/2.4/2.8L)
Plutus Luxury (2.4/2.8/3.2L)
Steed (2.2/2.4L)
SGMW (SAIC-GM-Wuling)Baojun
宝骏
보준
바오준 baojun

baojun
330 (1.5L)
610 (1.5L)
630 (1.5/1.8L)
Lechi (1.0/1.2L)
560 (1.8L)
730 (1.5/1.8L)
SGMW, a three-way JV of SAIC, GM, and Wuling. Wuling
五菱
오릉
우링 wuling

2010 Zhiguang/Sunshine (1.0/1.1/1.2L)
2013 Zhiguang/Sunshine (1.0L)
Hongguang (1.2/1.4L)
Hongguang S (1.2/1.5L)
Hongguang V (1.2/1.5L)
Hongtu (1.1/1.2L)
Rongguang (1.2L)
Xingwang (1.0/1.1L)
Zhengcheng (1.5/1.8L)
Shenzhen BYD Daimler New Technology Co., LtdDENZA
腾势
등핵
텡스 tengshi

denza
DENZA EV
EV concept
Shuanghuan Auto Shuanghuan
双环
쌍배
솽환 shuāng huán

shuanghuan
Noble (Xiaoguizhu) (1.1L)SCEO (2.0/2.4/2.5L)
Soueast Motor Soueast
东南汽车
동남 자동차
동남치처 dongnanqiche

soueast
V3 (Lingyue) (1.5L)
V5 (Lingzhi) (1.5L)
V6 (Lingshi) (1.5L)
C1 (1.3L)
Delica (2.0L)
DX7 (Bolang) (1.5/2.0L)
Freeca (2.0L)
Weichai MotorEnranger
动力力量骑士
동력역량기사
동리리량치스 donglililingqishi

Weichai power Enranger brand logo
G3 (1.5L)
737 (1.5L)
Yema Auto, a subsidiary of Sichuan Automobile Industry GroupYema
野马
야마
예마 yema

yema
F10 (1.5/1.6L)
F12 (1.5/1.6L)
F16 (1.5/1.6L)
F99 (1.5L)
T60 (1.8L)
Zhongxing Auto (ZXAuto), a JV of Taiwan Unite Leading Co. and Hebei Tianye Automobile Group Zhongxing
中兴汽车
중흥자동차
쫑신 Zhongxing

zhongxing
C3 (Urban Ark AUV) (1.5L) Admiral (2.2/2.4L)
Changling (2.2/2.4L)
GX3 (1.5L)
Grand Tiger (2.2/2.4/2.5/2.8/30L)
Grand Tiger F1(2.4/2.5/2.8L)
Grand Tiger G3 (2.4/2.8/3.0L)
Grand Tiger TUV (2.4/2.8L)
Landmark (Wuxian) V5 (2.4/2.5L)
Landmark V7 (2.0L)
Zotye Auto Zotye
众泰汽车
중태자동차
쫑타이 zhongtai

zotye
Cloud 100 EV (pure-electric)
E200 (pure-electric)
E30 (pure-electric)
M300 (Multipla, Langyue) (1.6L)
M300 EV (pure-electric)
Z100 (1.0L)
Z200HB hatchback(1.3/1.5L)
Z200 sedan (1.3/1.5L)
Z300 (1.5/1.6L)
Z500 (1.5L)
Z700 (2.0L)
Zotye Zhidou (ZD) E20 (pure-electric)
2008/Nomad (1.3/1.5L)
5008/Nomad II (1.3/1.5L)
5008 (Nomad II) EV
SR7 (1.5L)
T200 (1.3/1.5L)
T600 (1.5/2.0L)
V10 (1.2L)
X5 (1.5L)
출처 http://chinaautoweb.com/chinese-brands/